Bonitační řád

Bonitační řád Klubu chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků

Část I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Bonitační řád je podkladem pro bonitaci, která je jednou z podmínek zařazování šarplaninců a krašských pasteveckých psů do chovu na základě poznatků o jejich exteriérových a povahových přednostech i nedostatcích - a to v porovnání s platným standardem FCI. 

Výsledek bonitace se zapisuje bonitačním kódem do bonitační karty, která je vodítkem pro využití psa/feny v chovu. Originál obdrží majitel feny nebo psa, kopii poradce chovu.

Bonitační kód se skládá ze tří části, první dvě jsou povinné a zapisují se do průkazu původu. V první je záznam o odchylkách exteriéru proti ideálu, za lomítkem je údaj o povaze, za pomlčkou pak typ.

Část II - BONITACE

1) Bonitace se skládá ze dvou částí - hodnocení exteriéru a hodnocení povahy. 

Hodnocení exteriéru je závazné pro zařazení do chovu a řídí se standardem FCI. Zapisuje se písmeny, které označují rozdíly v exteriéru předvedeného zvířete proti ideálu v první části bonitačního kódu. Pokud odchylky nejsou, zapisuje se v této části bonitačního kódu nula. Typ se označuje v závěru bonitačního kódu římskými číslicemi.

Hodnocení povahy je orientační, pro potřeby chovatelů. Při hodnocení se zkoumá, zda pes není zbytečně agresivní a nebo bázlivý. Zbytečně agresivní psi nebo feny se vyřazují v souladu s požadavkem FCI. Bázliví psi a feny se vyřazují v souladu se standardem plemene. Hodnocení povahy se v druhé části bonitačního kódu zapisuje písmeny X,Y. Z je vyřazující.

2) Podmínkou k připuštění k bonitaci je účast na jedné speciální nebo klubové výstavě, kde pes/fena nesmí získat horší známku než velmi dobrý.

3) Bonitaci může pes nebo fena absolvovat jen jednou za svůj život, nejdříve po dovršení věku 18 měsíců. Bonitaci může bonitační komise přerušit, pokud je povaha psa nebo feny ohodnocena jako nevyhovující. Zkoušku povahy je pak možné opakovat při některé z dalších bonitací. Hodnocení exteriéru z prvé bonitace zůstává v platnosti. Bonitaci lze také přerušit na žádost majitele psa/feny.

4) Před bonitací musí majitel psa nebo feny nechat vyšetřit svého psa nebo fenu na dysplazii kyčelních kloubů a loktů a výsledek předložit bonitační komisi a doložit, že rentgenové vyšetření neprokázalo dysplazii kyčelního kloubu stupně 4 (E) na žádné zadní končetině. (Kontrola koltů nemá na chovnost vliv.)

5) Bonitace se koná nejméně dvakrát do roka. V případě, že je se nekoná při výstavě a je na ni přihlášeno méně než 7 psů a fen, se bonitace odkládá na další plánovaný termín. Pokud některý z majitelů zvířat trvá na bonitaci v původně nahlášeném termínu, může se uskutečnit, ale jen na jeho náklady (zaplacení místa, nákladů na dopravu bonitační komise a rozhodčího).

6) Bonitaci provádí tříčlenná komise složená ze členů výboru klubu nebo výborem pověřených členů klubu a rozhodčího pro exteriér plemene. Proti rozhodnutí bonitační komise se může majitel zvířete odvolat přímo na místě a k bonitaci budou přizváni další dva přítomní členové výboru nebo člen výboru a revizor, pokud je přítomen, a záležitost bude na místě posouzena a rozhodnuta. Proti takovémuto rozhodnutí již není dalšího odvolání.

7) Výsledek bonitace platí psu do konce jeho života, feně do 8 let věku. Majitel však musí fenu kondičně předvést vždy každé tři roky od získání chovnosti nebo prodloužení v souladu s CHŘ bod 22 a jeho výkladem k bodu 22. Výsledek předvedení na výstavě musí mít pes nebo fena zaznamenán v průkazu původu, výsledek rebonitace se zaznamená zkráceným posudkem podobným tomu, jaký se zhotovuje na výstavě. Obdrží ho majitel feny a kopii poradce chovu. Bonitační komise znovupředvedení zaznamená do průkazu původu - do poznámek.

8) Chovnost zapisuje do průkazu původu plemenná kniha na základě výsledku bonitace, po předložení výsledků vyšetření DKK a potvrzení o účasti na speciální nebo klubové výstavě v průkazu původu (Viz CHŘ.)

10) U importovaných jedinců, kteří se stanou majetkem občana ČR a majitel je chce zařadit do chovu, je povinnost absolvovat bonitaci bez ohledu na to, zda jsou v zemi, odkud byli dovezeni, chovní nebo ne.

11) Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata, majitel je povinen předložit průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkováním.

12) Pozvánky na bonitaci rozesílá výbor klubu členům klubu. Vyplněné je třeba vrátit nejméně deset dní před bonitací určenému členu výboru.

13) K bonitaci nebude připuštěno zvíře, u kterého byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí vady neslučující se se standardem FCI. A jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu.

14) Za bonitaci se klubu platí poplatek na uhrazení nákladů spojených s pořádáním bonitace, stanovený členskou schůzí. Platí se jen jeden i v případě, že majitel psa nebo feny bude předvádět psa nebo fenu opakovaně kvůli přerušení kvůli nehodnocené povaze (viz bod 3).

Část III - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tímto bonitačním řádem se ruší dosud platný bonitační řád z 1.1.1991 a tento řád platí od schválení členskou schůzí 1.12.2001
O povinné kontrole loktů (dosud dobrovolná) rozhodla členská schůze 20. 4. 2024