Souhlas on-line se smlouvou o chovatelském servisu

Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenovi klubu
mezi

Klubem chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků z. s., (dále jen KCHŠKT)
zastoupeným předsedou klubu PhDr. Dagmar Cestrovou

a

chovatelem/majitelem nebo držitelem chovné feny 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………
Telefon nebo mail, případně obojí: ……………………………………………………………………………..

Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psu a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků (dále jen KCHŠKT) možnost chovu těchto plemen i nečlenům KCHŠKT.
KCHŠKT je právnickou osobou, která je na území České republiky výlučným poskytovatelem chovatelských služeb pro čistokrevný chov plemen šarplaninec, krašský ovčák a tornjak.

Chovatelský klub touto smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli – nečleny KCHŠKT.
II. Platnost smlouvy:
Do písemného odvolání (lze i mailem) jednou ze stran.
III. Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje zajistit chovateli následující servis:
a)  po splnění bonitace požadované KCHŠKT označí toto člen bonitační komise  výsledek bonitace do průkazu původu psa/feny  a zapíše psa/fenu do seznamu chovných jedinců. 
b ) po splnění dalších podmínek pro uchovnění stanovených KCHŠKT souhlasí klub se zápisem chovnosti psa/feny do plemenné knihy vedení u Českého kynologického svazu (dále jen ČKS).
c) klub po splnění podmínek chovnosti vydá pro chovné psy a feny v majetku nebo držení chovatele tiskopisy nutné pro krytí. Chovatel je povinen dodržet podmínky pro krytí stanovené klubem.
d) po narození vrhu poradce chovu provede po 6 týdnech věku štěňat kontrolu vrhu a při tom potvrdí chovateli tiskopisy potřebné pro zapsání vrhu do plemenné knihy ČKS.
IV. Povinnosti chovatele
Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen:
a) splnit stejné podmínky pro uchovnění svého psa/feny a chov štěňat jako člen KCHŠKT
b) nahlásit písemně vrh nejpozději sedm dní po narození štěňat poradci chovu
c) majitel chovného psa zaplatí za každé použití chovného psa klubu poplatek
V. Cena za poskytnuté služby
Ceny za služby účtuje KCHŠKT dle svého platného ceníku.
VI. Vzájemná ustanovení
a) chovatel se zavazuje dodržovat Chovatelským řádem KCHŠKT, Bonitačním řádem KCHŠKT, Řádem ochrany zvířat při chovu psů atd.
b) chovatel má ze strany KCHŠKT nárok pouze na výše uvedený servis vymezený touto smlouvou.
c) KCHŠKT nebude jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku nečlenů KCHŠKT účastnit se plemenitby.
d) veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky z těchto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou jako dodatek této smlouvy.
e) KCHŠKT je oprávněn jednostranně měnit podmínky pro zařazení plemen, které zastupuje do chovu - se závazností pro všechny členy i nečleny klubu, a to na základě rozhodnutí členské schůze a výboru KCHŠKT. Klub je
povinen o těchto změnách chovatele co nejdříve informovat a tím momentem se tyto změny stanou pro chovatele závazné.
VII. Zánik smlouvy
a) zánikem nebo změnou statutu kterékoliv ze smluvních stran
b) písemnou výpovědí smlouvy dohodou
c) jednostrannou výpovědí jedné ze stran zaslané doporučeně na adresu druhé zúčastněné strany, s výpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data doručení výpovědi druhé straně. V případě nepřevzetí doporučené zásilky se za
datum doručení považuje 15. den od jejího odeslání. Výpověď majitele feny/chovatele poskytovateli lze učinit i mailem na sarplaninac@seznam.cz
d) Jednostrannou výpovědí s okamžitou platností ze strany poskytovatele v případě, že chovatel hrubě poruší či nedodrží závazky stanovené touto smlouvou.

Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem.

V Praze dne:

KCHŠKT:

Chovatel:

Tuto smlouv lze sjednat a podepsat i on-line.


požádání majitele feny /chovatele může být tato smlovua vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá zúčastněná strana obdrží po jednom stejnopise. Poždát lze na mail sarplaninac@seznam.cz

Přílohy jsou v aktuálním znění na webu klubu sarplaninec-club.cz

Chovatelský řád KCHŠKT 

Bonitační řád KCHŠKT

Řád ochrany zvířat 

Ceník služeb KCHŠKT

--------

MOŽNOST ON LINE PODPISU - PŘIPOJENÝM FORMULÁŘEM:

Prohlašuji, že jsem si přečetl text Smlouvy o chovatelském servisu, uveřejněný na této webové stránce sarplaninac-club.cz (alternativy tornjak-club.cz a krasak.cz) a souhlasím s tímto textem. Vyplněním svého jména, data narození a bydliště i kontaktu podepisuji tuto smlouvu.
Poskytovatel můj souhlas on-line ověří na mnou uvedeném mailu, telefonu nebo jinak, a teprve tímto ověřením nabývá smlouva platnosti. Platnost potvrdí poskytovatel odesláním potvrzovacího mailu na mou adresu. Jako datum platnosti se bere odeslání potvrzovacího mailu.

 
1 Začátek 2 Dokončit